1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi JAMMI parduotuve internete JAMMI.lt (toliau – „Jammi parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka JAMMI parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi JAMMI parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. JAMMI parduotuvė yra viešojo maitinimo parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius Jammi gaminamus patiekalus ir (ar) kitus maisto ar su juo susijusius produktus asmeniniams savo ar šeimos poreikiams tenkinti, nesusijusiems su verslu.

1.3. JAMMI parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Kulverstukai“, juridinio asmens kodas 300555994, buveinės adresas: V.A. Graičiūno g. 22, 02241 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100002802314, (toliau – „Pardavėjas“). JAMMI parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis JAMMI parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis JAMMI parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis JAMMI parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti JAMMI parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia JAMMI parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo JAMMI parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių JAMMI parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių JAMMI parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant JAMMI parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi JAMMI parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas JAMMI parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti JAMMI parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti JAMMI parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. Užsakymo pateikimas ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis JAMMI parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo JAMMI parduotuvės sistemoje pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi JAMMI parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis JAMMI parduotuvės paslaugomis.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos JAMMI parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis JAMMI parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokėjimas naudojantis partnerio Paysera paslaugomis. Klientas JAMMI parduotuvės sistemoje nepalieka mokėjimo duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio JAMMI parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie apmokėjimo būseną.

3.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik Pardavėjui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Kuris pasirinkus opciją “Kuo greičiau” paprastai yra ne ilgesnis nei 60 minučių. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.4. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. Pirkėjas Jammi parduotuvėje pateikdamas užsakymą gali pasirinkti vieną iš prekių gavimo būdų: prekes atsiimti vietoje, t.y. jo pasirinktoje Jammi kavinėje arba, kad prekės jam būtų pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis.

4.2. JAMMI parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos puslapyje nurodytose teritorijose. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

4.3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas JAMMI parduotuvės puslapyje ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo pristatymo atstumo.

4.4. Už prekių pakavimo paslaugą į pasirinktus popierinius maišelius yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis.

4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių JAMMI parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.6. Jei Pirkėjas gavo ne visas jo užsakytas prekes, jo pasirinkimu jis gali trūkstamas prekes atsiimti bet kurioje Jammi prekybos vietoje arba Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas, Lietuvos Respublikoje nustatytos ekstremalios padėties metu pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 14 (keturiolikos) darbo dienų nuo siuntos pristatymo.

4.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos JAMMI parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes priimti pats.

4.8. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo įstaigas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo.

4.9. Tuo atveju, kai Pirkėjo JAMMI parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.10. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas JAMMI parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas) pakartotinai prekės nėra siunčiamos.

4.11. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas gali pasirinkti kad prekės bus pristatomos “kuo greičiau” arba Pirkėjo pasirinktu laiku. Bet kuriuo atveju, Pirkėjui pasirinkus laiką “kuo greičiau” prekės yra pristatomos ne vėliau kaip per 60 min., išskyrus atvejus, kai Pirkėjas su Pardavėjo įgaliotu pristatyti asmeniu susitaria kitaip. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Pardavėjas gali pristatyti prekes ne pasirinkto laiko lango ribose dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių . Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad JAMMI parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.2. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už JAMMI internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Pretenzijų dėl prekių pateikimas

6.1. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo prekių pristatymo tinklalapyje www.jammi.lt, “Atsiliepimų” skiltyje. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką, užsakymo numerį ir apmokėjimą įrodančius dokumentus (el. paštu gautą sąskaitą – faktūrą).

6.2. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Padavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/ ).