Privatumo politika

BENDROVĖS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO

POLITIKA

Kandidatuodami į Jammi siūlomas pareigas Jūs patikite UAB „Kulverstukai“ (toliau –
Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje
(toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Savo duomenis Jūs taip pat pateikiate
teikdami mums savo atsiliepimus.

Jeigu Jūs nesutinkate su šia Politika mes, deja, negalėsime Jums pasiūlyti darbo.
Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir
tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kadatidžiai ją perskaitysite.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama.
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuotiasmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų
prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų
asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos
teisės aktų ir mūsų vidaus politikos reikalavimus.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?
Bendrovė renka (tvarko) asmens duomenis siekiant sudaryti ir/ar vykdyti darbo sutartį,
pirkėjų Užklausoms (atsiliepimams) nagrinėti. Taip pat, mums gali reikėti asmens duomenų šiais
tikslais:
 kitoms civilinėms sutartims, sudaryti ir vykdyti;
 personalo, klientų, taip pat turto saugumo užtikrinimui (vaizdo stebėjimas);

Bendrovė renka ir tvarko šioje Politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

tvarkydamas asmens duomenis, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais
teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 dienos Bendruoju
duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais
teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis darbo santykių sutartį, Jūsų sutikimu,
kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai, bei kai asmens duomenis
reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).
Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra asmens kandidatavimas į
Bendrovės siūlomas pareigas, taip pat pirkėjo pateikiama Užklausa (atsiliepimas). Sutikimas turi
būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija
apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens
duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

2

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

Kandidatavimas
Kandidatuodami ir sutikdami su šia Politika, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus
anketinius duomenis. Tam tikrų duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite
kandidatuoti į Bendrovės siūlomas pareigas. Kandidatuodami Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti
asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

Anketiniai duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, gimimo metai, el. pašto adresas ir telefono numeris, kiti Jūsų nuožiūra pateikti duomenys.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti Bendrovės vykdomoje darbuotojų atrankoje ir pateikti
duomenis numatytomis sąlygomis.

Duomenų tvarkymo terminas

Kandidatų duomenys saugomi 30 dienų nuo pateikimo. Sudarius darbo sutartį – visą darbo laikotarpį ir pasibaigus darbo santykiams dar 50 metų. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau –Užklausa). Mūsų pirkėjų atsiliepimų pateikiami duomenys

Duomenų kategorijos

Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų tvarkymo terminas

Iki 6 mėnesių

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai
išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti
Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti
mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.
Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol
išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar
iki 6 (šešių) mėnesių po Užklausos išsprendimo.

Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes
Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar
ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime.

Vaizdo stebėjimas
Siekiant užtikrinti personalo, klientų taip pat turto saugumą, visose Jammi kavinėse
yra atliekamas vaizdo stebėjimas. Vaizdo stebėjimas atliekamas viduje ir išorėje, tiek, kiek būtina
užtikrinti saugumą. Apie filmavimą klientai informuojami informaciniais ženklais. Duomenys
tvarkomi automatinėmis priemonėmis, kurių saugumas užtikrinamas techninėmis priemonėmis,
prieigos prie peržiūros apsaugotos slaptažodžiais.

Duomenys saugomi tris (3) savaites. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys ištrinami.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?
Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis

Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registracijos anketas.

Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Užklausą bet
kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę
užklausą, skambindami į mūsų klientų nusiskundimo telefoną.

Jeigu siekiant kokybiškai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą mums reikia surinkti
papildomą informaciją ar atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes Jūsų Užklausos duomenis
galime susieti su mūsų turimais ir (ar) nagrinėjant Jūsų Užklausą surinktais duomenimis, pvz.
pirkimo operacijų duomenis, apklausti mūsų darbuotojus ir pan.

Jūsų duomenis mes taip pat gauname vykdydami vaizdo stebėjimą. Duomenys
renkami atsižvelgiant į mūsų teisėtą interesą, siekiant užtikrinti klientų, personalo ir turto saugumą.
Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms
įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai
reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant
užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius
reikalavimus.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai
naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų
įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.
Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o
taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų
tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo
laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą,
bei jo reikšmę ir pasekmes Jums. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs
manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti
šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

4

Teisė atšaukti sutikimą
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę
bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Teisė pateikti skundą
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos
teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime,
kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus
ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų
nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą
priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra
tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir
abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų
pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų
duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų Paslaugomis.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai
asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę
prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti
raštišką prašymą mūsų Bendrovei.

Svarbu pažymėti, kad Jūsų duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai
asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte
prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę
apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Bendrovei.

Prašymų nagrinėjimo tvarka
Siekdami apsaugoti visų savo mūsų kandidatų ir pirkėjų duomenis nuo neteisėto
atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime
nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų pateiktus aktualius
anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti
duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat
galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu),
prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų
nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs
nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad
Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę
aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet
kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros
užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą.
Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti
dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio
pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums
taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl
itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:
elektroniniu paštu info@jammi.lt
skambindami mūsųnusiskundimų telefonu +370 65546662
pašto korespondencijos adresas – V.A. Graičiūno g. 22, 02241 Vilnius.
Laišką adresuokite taip: UAB „Kulverstukai“, Duomenų apsaugos pareigūnui.
Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
UAB „Kulverstukai“
Juridinio asmens kodas 300555994
Buveinės adresas: V.A. Graičiūno g. 22, 02241 Vilnius, Lietuvos Respublika

Kiek saugūs Jūsų duomenys?
Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami
apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų
tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias
apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi,
informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks
informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Ilgesnis duomenų saugojimas
Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
– būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo
teises;
– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Mes taip pat naudojamės Facebook, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis.
Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų
apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau
informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių
reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje
informacijoje – https://www.facebook.com/policies/ads#;
Politikos galiojimas ir pakeitimai
Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime

jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.